W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

RABAT

nasza cena 94,16 zł
Niedostępny

KONTAKT

ZAMÓWIENIA MOŻNA DOKONAĆ TELEFONICZNIE
tel.: 500 519 946
napisz do nas
eshop@koceinarzuty.pl

» Regulamin

§ 1 Zakres obowiązywania Regulaminu
§ 2 Informacje ogólne
§ 3 Zawarcie umowy/złożenie zamówienia
§ 4 Płatności
§ 5  Dostawa i Odbiór
§ 6 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
§ 7 Reklamacje
§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza
§ 9 Prawo właściwe i sądy właściwe 
§ 10 Polityka prywatności
§ 11 Ogłoszenie aktywności gospodarczej i lokalizacja dokumentów cookies

 

 

Zanim złożysz zamówienie

 

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Złożenie zamówienia na stronie www.koceinarzuty.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, które zarazem stają się w całości wiążące dla składającego zamówienie („Kupującego”).

1. Właścicielem oraz administratorem Sklepu internetowego KOCEINARZUTY.PL jest Tomas Zelezny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą : Ferrous sp.z.o.o z siedzibą w Krynicy-Zdroju, adres: ul. Kraszewskiego 1, woj. Małopolskie, nadane REGON 365463622, NIP 734354566, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Tomas Zelezeny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ferrous sp.z.o.o z siedzibą w Krynicy-Zdroju, adres: ul. Kraszewskiego 1, woj. Małopolskie, nadane REGON 365463622, NIP 734354566, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

3. Serwis narzutynalozko.pl prowadzony jest przez spółkę FERROUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krynica-Zdroj adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego nr.1, 33 – 380 Krynica-Zdroj , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638273, NIP: PL 7343542566 ,kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł. Udostępniającą korzystanie z witryny internetowej jest spółka FERROUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krynica-Zdroj adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego nr.1, 33 – 380 Krynica-Zdroj , która jest jednocześnie wyłącznym dostawcą towarow spółka ta odpowiada za realizację zamówienia, reklamację, przyjmowanie zwrotów oraz politykę prywatności danych klientów. 

 

§ 1 Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest częścią umowy sprzedaży. Reguluje on wzajemne relacje pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, a w szczególności warunki na jakich zawierana jest umowa sprzedaży, zasady dostawy zamówionych produktów oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach zawartej Umowy.

2. Regulamin odnosi się do wszystkich transakcji dokonywanych za pomocą Serwisu dostępnego pod adresem: www.koceinarzuty.pl.

3. Koceinarzuty.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji treści niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 2 Informacje ogólne

1. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwany dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

2. Kontakt można nawiązać:

A) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48 500-519-946 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 16.00

B) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail eshop@koceinarzuty.pl

C) poprzez LIVE CHAT dostępny na stronie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 16.00

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu oraz zamieszczonych w nim  produktów należy składać pisemnie, faksem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres, numer faksu, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej.

Sklep udzieli stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przedstawiając Kupującemu sposoby rozwiązania zaistniałego problemu.

 

 

§ 3 Zawarcie umowy/złożenie zamówienia

1. Złożenie zamówienia jest możliwe zarówno po uprzednim dokonaniu rejestracji w Serwisie, a następnie zalogowaniu się na indywidualne Konto Kupującego, jak i bez dokonywania rejestracji.

2. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Sklepem a Kupującym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie Kupujący ustanawia indywidualny LOGIN oraz HASŁO, które powinien chronić.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez osoby trzecie, którym Kupujący przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania przez niego zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem lub hasłem.

5. Informacje zawarte na stronie www.koceinarzuty.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, a jedynie są zaproszeniem do składania ofert.

6. Przez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

7. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wówczas oferta wygasa.

8. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Sprzedawca wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

10. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie zaciągania zobowiązań. Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych osób odwiedzających Stronę i składających zamówienie. Jeżeli osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za zapłatę ceny zamówionych produktów.

11. Zamówienie złożone na stronie www.koceinarzuty.pl może zostać anulowane do czasu przekazania towarów do wysyłki.Sklep koceinarzuty.pl zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia z ważnych przyczyn ekonomicznych. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówienń uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia. Pomimo dokładnych starań, informacja o towarze w Sklepie internetowym koceinarzuty.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.

12. Celem dokonania anulacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e – mail pod adresem koceinarzuty.pl i złożyć dyspozycję anulowania zamówienia.

13. Zamówienie jest skutecznie  anulowane z chwilą otrzymania od Sprzedawcy informacji potwierdzającej przyjęcie dyspozycji o anulowaniu zamówienia.

14. Sklep  może swobodnie zmieniać ceny produktów dostępnych w Serwisie.

15. Wskazane na stronie ceny produktów są cenami wyrażonymi w walucie polskiej. Wszystkie ceny towarów są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wszelkie podatki, cła i opłaty.

16. Ceny produktów nie zawierają opłaty za dostawę, która ustalana jest odrębnie przy uwzględnieniu sposobu dostawy oraz formy zapłaty za zamówiony towar.

17. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 

 

§ 4 Płatności

1. Składając zamówienie Kupujący gwarantuje, że dysponuje pozwoleniami niezbędnymi do realizacji metody płatności jaką wybrał w trakcie składania zamówienia.

2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dokonywania płatności za złożone w Serwisie www.koceinarzuty.pl zamówienie:

A) przelew bankowy

B) płatność przy odbiorze

Za Zamówienie Kupujący może zapłacić przy dostawie. Zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy dostawie” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.

3. Zasady dokonywania płatności:

3.1 Kupujący może dokonać płatności online w procesie składania Zamówienia. W przypadku problemów Kupujący będzie mógł także zapłacić stosując jeden ze sposobów płatności podanych powyżej.

3.2 Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN). Płatność dokonywana z tytułu zapłaty ceny i zapłaty kosztów dostawy obejmuje wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty.

3.3 Ewentualne koszty bankowe związane ze sposobem płatności wybranych przez Kupującego będą obciążać Kupującego (także w przypadku zwrotu płatności).

3.4 Sprzedawca ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji zamówienia, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony www.koceinarzuty.pl, także przy przyszłych Zamówieniach.

3.5 Dostarczony produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty ceny sprzedaży.

4. Bezpieczeństwo transakcji płatniczych:

4.1 By zapewnić bezpieczeństwo płatności kartą bankową Kupujący winien przekazać Sprzedawcy kod CVV, tj. kod wydrukowany na odwrocie karty używanej przez Kupującego.

4.2 W ramach walki z oszustwami internetowymi informacje dotyczące Zamówienia mogą być przekazane wybranemu przez Sprzedawcę podmiotowi w celu weryfikacji tożsamości Kupującego oraz deklarowanego sposobu zapłaty za złożone zamówienie.

4.3 W tym samym celu Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania fotokopii dowodu tożsamości, jak też innych informacji niezbędnych dla weryfikacji tożsamości dokonującego płatności, w przypadku płatności kartą bankową. Kupujący ma prawo dostępu, zmiany lub usunięcia dotyczących go danych osobowych, przetwarzanych przez www.koceinarzuty.pl

4.4 Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przeprowadzona wyłącznie w odniesieniu do transakcji, co do których Kupujący wybrał metodę płatności kartą płatniczą

4.5 Na potrzeby wyżej opisanej weryfikacji podmiotowi, o którym mowa w punkcie 4.2 mogą być udostępnione: imię, nazwisko, adres (adres dostawy i adres ujawniony na fakturze, numer telefonu, adres e-mail, numer konta klienta, adres IP komputera, dane serwera, rodzaj i numer karty płatniczej, datę ważności karty, liczbę nieudanych prób dokonania płatności, informacje o zakupach (rodzaj, data, cena, waluta, ilość produktów, referencje, sposób dostawy, korzystanie lub niekorzystanie z promocji).

4.6 Jeżeli wybrany przez Sprzedawcę  podmiot specjalizujący się w wykrywaniu oszustw w obszarze transakcji płatniczych będzie mieć siedzibę poza Wspólnotą Europejską, wówczas wyżej wymienione dane zostaną przekazane temu podmiotowi poza obszar Unii Europejskiej. Kupujący jest świadom, że udostepnienie jego danych osobowych wyżej określonemu podmiotowi jest niezbędne w celu walki z oszustwami w obszarze transakcji płatniczych. Z tego względu Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie wybranemu przez Sprzedawcę podmiotowi, także poza obszar Wspólnoty Europejskiej, a to w celu weryfikacji przez ten podmiot, na rzecz Sprzedawcy bezpieczeństwa transakcji płatniczej zleconej przez Kupującego.

 

 

§ 5  Dostawa i Odbiór

5.1 Produkty zamówione przez Kupującego będą dostarczone na wskazany przez niego adres dostawy („Adres dostawy”).

5.2 Sprzedawca zastrzega, że uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy nie będą badane.

5.3 Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.

5.4 Dostawa zamówionego produktu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

5.5 Składając zamówienie Kupujący dokonuje samodzielnego wyboru sposobu dostawy.

5.6 Warunki dostawy do Polski:

Wskazane poniżej warunki i ceny dotyczą zamówień realizowanych wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostawa kurierem GLS:

• dostawa w ciągu 3-7 dni roboczych • cena za zamówienie uiszczona z góry: przelewem bankowym lub szybkim przelewem internetowym • koszt dostawy wynosi 13 zł;

Dostawa kurierem GLS za pobraniem:

• dostawa 3-7 dni roboczych • cena uiszczana gotówką przy odbiorze • koszty dostawy wynosi 16 zł.

5.7 Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez GLS Polska.

5.8 Sprzedawca informuje, iż nie istnieje możliwość wysyłki zamówionego towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

5.9 W przypadku otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona (rozpakowana, zgnieciona, rozerwana itp.) lub nosi ślady świadczące o manipulacji należy:

- odmówić odbioru przesyłki,

- spisać protokół szkody,

- skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo pod adresem eshop@koceinarzuty.pl lub pod numerem telefonu.+48 500-519-946

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki lub jej zdekompletowania należy odmówić odbioru  przesyłki i spisać z kurierem protokół szkody na podstawie którego będziemy mogli rozpatrzyć  reklamacje. Odpowiedni formularz ma obowiązek posiadać kurier. Protokół ten powinien zawierać  dokładny opis uszkodzeń/braków w towarze, ważne jest również aby posiadał wyraźny podpis kuriera.  Jeden z egzemplarzy kurier pozostawia odbiorcy, po czym należy jak najszybciej skontaktować się z naszą firmą i poinformować o problemach z zamówieniem.

5.11 W przypadku otrzymania towaru innego niż zamówiony należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę mailowo pod adresem eshop@koceinarzuty.pl lub pod   numerem telefonu +48 500-519-946, a to celem dokonania przez Sprzedawcę weryfikacji otrzymanego zamówienia. W razie stwierdzenia, iż w istocie doszło do pomyłki Sprzedawca dokona bezpłatnej wymiany towaru.

 

 

§ 6 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy zobowiązani są Państwo zgłosić i niezwłocznie skontaktować się z personelem sklepu koceinarzuty.pl pocztą elektroniczną (eshop@koceinarzuty.pl)

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej formularz odstąpienia lub sporządzić go samodzielnie. Kupujący może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. Uzupełniony formularz należy wysłać na adres:

KOCEINARZUTY.PL

ul.Kraszewskiego 1

33-380 Krynica Zdrój

4. Zwrot towaru powinien nastąpić równocześnie z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar zostanie uznany za nie zwrócony).

5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy.  Kupujący  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

7. www.koceinarzuty.pl dokona niezwłocznego zwrotu uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego. Będzie to dokonane nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użyto do zapłaty za zamówienie.

8. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas postanowienie ust. 9 poniżej zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

9. Jeżeli Kupujący dokonał płatności za pobraniem, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedawca wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym telefonicznie.

10. Sprzedawca  nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty płatniczej nastąpiła płatność za zamówione produkty. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a nadto w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy/ zwrotu towaru znajdziesz tutaj:

 


 

 

 

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do umowy sprzedaży stosuje się odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego. Wszystkie reklamacje zobowiązani są Państwo zgłosić dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z personelem sklepu  pocztą elektroniczną (eshop@koceinarzuty.pl ).

3. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym produkcie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy o rękojmi za wady rzeczy.

4. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację żądać :

a) usunięcia wady albo

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

 

5.  Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.  W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Sprzedawca może dokonać wymiany wadliwego produkt na nowy wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość żądaniu wymiany produktu na nowy wolny od wad lub roszczeniu usunięcia wady.

7.  Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

9.  Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 5 oraz 7 powyżej – Sprzedawca uwzględnia wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia roszczenia.

10.  Reklamacje należy składać pisemnie na adres:

KOCEINARZUTY.PL

ul. Kraszewskiego 1

33-380 Krynica Zdrój

11.  Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją  na adres wskazany w ust 10 powyżej. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktu do sprzedawcy ponosi Kupujący z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Kupujący otrzyma od Sprzedawcy zwrot poniesionych kosztów.  Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar zostanie uznany za nie zwrócony).

12.  Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania informując Kupującego o proponowanym sposobie postępowania. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13.  Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi trwa przez okres  dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

14.  Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

15.  Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu; do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

16.  Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas  postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się.

Formularz reklamacyjny znajdziesz tutaj:


 

 

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedawca nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

2. Informacje dostępne na stronie www.koceinarzuty.pl nie zawierają żadnej bezpośredniej lub domniemanej gwarancji odnośnie ich kompletności, dokładności, aktualności, autentyczności dostępności lub wiarygodności.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania (nawet możliwego do przewidzenia) osoby trzeciej, z winy Kupującego lub wskutek Siły Wyższej lub zaistnienia innego zdarzenia, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego będzie ograniczona  do kwoty, jaka została przez Kupującego uiszczona w związku ze złożeniem zamówienia (cena produktów; koszty dostawy, jeżeli reklamacja obejmowała koszty dostawy).

 

 

 

§ 9 Prawo właściwe i sądy właściwe

1. Umowy sprzedaży, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu zawierane są wyłącznie w języku polskim.

2. Sprzedaż produktów przez www.koceinarzuty.pl podlega prawu polskiemu, niezależnie od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania Kupującego oraz przepisy państwa, w którym złożono zamówienie.

3. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszego Regulaminu a w szczególności dotyczące zawarcia, istnienia i realizacji umowy zawartej między Kupującym a Sprzedawcą winny być rozstrzygane w sposób polubowny.

4. W braku porozumienia wszelkie spory między Kupującym a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne, których właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/ES (zwanej dalej "Rozporządzeniem w sprawie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna w celu negocjowania niniejszej umowy i wypełnienia zobowiązań publicznych sprzedającego wobec sprzedającego za pomocą dokumentów.

 

 

§ 11 OGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UMIESZCZENIE PLIKÓW COOKIE

Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub firmami sprzedającego na adres e-mail kupującego, a ponadto zgadza się przesłać ogłoszenia dotyczące sprzedaży na adres e-mail kupującego. Obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych kupującego w celu wysyłania zawiadomień o działalności gospodarczej jest spełniane przez sprzedawcę za pośrednictwem oddzielnego dokumentu.
 
Kupujący zobowiązuję się do przechowywania tzw. Plików Cookie na jego komputerze. Jeżeli zakup na stronie jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy zakupu mogą zostać spełnione, bez Plików Cookie do komputera kupującego, kupujący może w dowolnej chwili cofnąć zgodę.

 

UložiťUložiť

UložiťUložiť

NmZhMmUxNz